top of page

COVID-19

 

 

Algemene voorwaarden

 

1. Partijen

 1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden verwijst "de Opdrachtnemer" Ann Peeters handeldrijvend onder de handelsbenaming ‘Foto's Anneke’, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bosstraat 48, 2570 Duffel

BE.0888.346.883

1.2. De “Klant” verwijst naar de persoon en/of vennootschap die een bestelling bij de Opdrachtnemer geplaatst heeft. 

1.3. De “Fotografe” verwijst naar Foto's Anneke, Mevr. Ann Peeters, Bosstraat 48, 2570 Duffel

2. Toepassing

2.1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn als enige van toepassing op alle door de Klant geplaatste bestellingen en alle door de Opdrachtnemer uitgevoerde opdrachten, leveringen en/of prestaties, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die door de Klant op welk ogenblik ook worden meegedeeld, behoudens indien afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de Opdrachtnemer aanvaard worden. Een eventuele afwijking geldt uitsluitend voor de specifieke opdracht, levering en/of prestatie waarvoor deze werd overeengekomen.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling en/of door het gebruik van de site van de Opdrachtnemer bevestigt de Klant effectief kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

3. Offertes

3.1. De Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk alle offerteaanvragen van de Klant beantwoorden. Teneinde een efficiënte afhandeling van de offerteaanvragen te verzekeren, is het aangewezen dat de Klant onmiddellijk zoveel mogelijk informatie aanlevert. De Klant verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk op alle vragen van de Opdrachtnemer te antwoorden teneinde laatstgenoemde toe te laten een passende offerte op te stellen.

3.2. Offertes zijn, behoudens andersluidend beding, geldig gedurende vijftien (30) werkdagen na hun verzending. Eenmaal die termijn verstreken is, dient een nieuwe offerte aangevraagd te worden. 

3.3. De Opdrachtnemer heeft steeds het recht om schrijffouten en andere materiële vergissingen in zijn offertes aan te passen en is hier niet door gebonden.

3.4. Een overgemaakte offerte verplicht de Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de hierin vermelde prestaties tegen een proportionele prijs.

3.5. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van de offerte van de Opdrachtnemer. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Opdrachtnemer aan de Klant van een schriftelijke opdrachtbevestiging of, bij gebreke daaraan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Klant van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

4. Vergoeding

4.1. Partijen zullen op voorhand een vergoeding afspreken voor de door de Opdrachtnemer te leveren prestaties.

4.2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken zal de vergoeding steeds een door de Klant te betalen voorschot omvatten.

4.3. Indien de Opdrachtnemer kan aantonen hogere kosten gemaakt te hebben en/of te hebben verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren door nieuwe en/of bijkomende vragen van de Klant, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Klant in aanmerking.  De Opdrachtnemer zal de Klant steeds schriftelijk op de hoogte stellen alvorens deze kosten te maken.

5. Factuur en betaling

5.1. Alle klachten betreffende de facturen van de Opdrachtnemer dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de veertien (14) dagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan de Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

5.2. De facturen van de Opdrachtnemer dienen betaald te worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. De Klant verricht de aan de Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, met uitzondering van verrekening (i) met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die de Klant aan de Opdrachtnemer heeft betaald en (ii) met bedragen die de Opdrachtnemer erkend heeft aan de Klant verschuldigd te zijn.

5.4. Indien de Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Klant in verzuim en derhalve nalatigheidsinteresten van 8 % op jaarbasis verschuldigd.  De door de Fotograaf gemaakte foto’s worden niet geleverd aan de Klant, zonder de volledige betaling van het verschuldigd bedrag.

5.5. Geen enkel gebruik van door de Fotograaf gemaakte foto’s, op welke wijze dan ook, is toegestaan, zolang de Klant enige uitstaande factuur van de Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Opdrachtnemer dan ook.

6. Levering

6.1 Digitale bestanden met de door de Fotograaf gemaakte foto’s en/of prints en albums worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant.

6.2. Album

 • De Klant zal binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de foto’s via de online gallery, zijn keuze van het vooraf bepaalde aantal foto’s m.b.t. het album, doorgeven aan de Opdrachtnemer. 

 • De Opdrachtnemer zal, op zijn beurt, binnen de  twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de keuze van de foto’s m.b.t. het album, een link naar een ‘online proofing site m.b.t. het album sturen. Dit is een online versie van het samengestelde album, waarin de Klant commentaar en suggesties kan doen, voor het album definitief besteld wordt. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de door de Fotograaf gemaakte ‘online proofing site’ bij te houden gedurende zes (6) maanden na de datum waarop de foto’s gemaakt zijn, waarna iedere bewaringsverplichting, m.b.t. het album, in zijne hoofde vervalt.

 • De Klant zal binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de ‘online proofing site’, zijn definitieve keuze hebben gemaakt omtrent de inhoud (en de eventuele wijzigingen) van het album.  Indien hij deze termijn niet naleeft, zal de Opdrachtnemer de ‘online proofing site’ als definitief mogen beschouwen, hetgeen de Klant aanvaardt.

 • De Klant mag drie (3) maal wijzigingen aanbrengen aan de online versie van het album. Een eerste maal na de eerste voorstelling van de online versie. Een tweede maal nadat de (door de Klant aangevraagde) wijzigingen gebeurd zijn en de online versie van het album (via de online proofing site) opnieuw wordt aangeboden. Een derde maal nadat de (desgevallend door de Klant aangevraagde bijkomende) wijzigingen gebeurd zijn en de online versie van het album (via de online proofing site) opnieuw wordt aangeboden. De Klant dient telkens binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat de aangepaste versie is aangeboden zijn eventuele bijkomende opmerkingen mee te delen. Indien hij deze termijn niet naleeft, zal de Opdrachtnemer de ‘online proofing site’ als definitieve versie mogen beschouwen, hetgeen de Klant aanvaardt.

 • De Opdrachtnemer zal op zijn beurt telkens er wijzigingen zijn (met, zoals gezegd, in totaal een maximum van drie (3) wijzigingen) binnen de tien (10) kalenderdagen, na ontvangst van de gevraagde wijzigingen en opmerkingen, een aangepaste online versie van het samengestelde album, via de link naar de online proofing site, aan de Klant bezorgen.

 • De Opdrachtnemer maakt niet meer dan vier (4) online versies van het samengestelde album waarvan de laatste sowieso de definitieve is. Alle versies worden via de online proofing site aan de Klant bezorgd. De Opdrachtnemer heeft geen enkele bewaringsplicht van de vorige versies van het album.

 • De Klant verbindt zich er toe om (in de mate van het mogelijke) bij de wijzigingen rekening te houden met de indeling van het online album. Zo bijvoorbeeld: een liggende foto (met lange zijde onderaan) te vervangen door een liggende foto en een staande foto (korte zijde onderaan) te vervangen met een staande foto.

 • De Klant verbindt zich er toe om tijdens de wijzigingen rekening te houden met de stijl van de Fotograaf en de sfeer van het album.

 • Indien er meer dan een album besteld, gelden de hierboven voorziene regels mutatis mutandis voor alle albums.

6.3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Opdrachtnemer vastgesteld en schriftelijk aan de Klant gemeld, die zijn opmerkingen mee kan delen.

6.4. Indien de Opdrachtnemer en de Klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Opdrachtnemer het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen om met de extra kosten rekening te houden. De Opdrachtnemer zal de verhoging voorafgaandelijk en schriftelijk aan de Klant melden.

6.5. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd door de Opdrachtnemer.

7. Klachten

7.1. Alle klachten betreffende de diensten en/of leveringen van de Opdrachtnemer dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de veertien (14) dagen volgend op de uitvoering van de dienst of de levering per aangetekend schrijven aan de Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, verleent de Opdrachtnemer aan de Klant een niet-exclusieve licentie, onbeperkt in tijd, enkel bestemd voor persoonlijk gebruik.

 • Meer bepaald staat het de Klant vrij om bijkomende exemplaren van de hem overhandigde foto’s te (laten) maken, zowel voor zichzelf als voor kennissen, vrienden en familieleden. 

 • Daarnaast heeft de Klant tevens het recht om de foto’s online te plaatsen (bijv. op zijn eigen (privé) website, op een Facebook-pagina, op zijn Instagram-pagina, e.d.m.).

 • Het is de Klant verboden om enig commercieel gebruik te maken van de Foto’s.

8.2. De Klant verbindt zich er steeds toe om de Fotografe te vermelden als de auteur van de foto’s bij ieder gebruik hiervan, op welke drager dan ook.

8.3. Met uitzondering van de in artikel 8.1. verleende niet-exclusieve licentie zijn en blijven alle andere rechten uitdrukkelijk voorbehouden aan de Opdrachtnemer, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst.  

Zo behoudt de Opdrachtnemer alle rechten op de door de Fotograaf gemaakte foto’s, m.i.v. promotioneel en commercieel gebruik van voormelde foto’s op alle soorten dragers en op alle huidige en toekomstige sociale media (Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram,...). Voor zover als nodig verleent de Klant daartoe de benodigde toestemming aan de Opdrachtnemer. Deze toestemming wordt gratis verleend, geldt onbeperkt in tijd, voor de hele wereld en voor alle exploitatievormen.

8.4. Indien door de Opdrachtnemer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

9. Uitvoering van de opdracht

9.1. De Opdrachtnemer zal zijn beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de opdracht uitgevoerd wordt conform de instructies van de Klant. Deze laatste weet en aanvaardt echter dat De Opdrachtnemer enkel middelenverbintenissen aangaat. 

9.2. Behoudens andersluidende en schriftelijke afspraak tussen Partijen zullen de aan de Opdrachtnemer gegeven opdrachten uitgevoerd worden door de Fotografe.

9.3. De Opdrachtnemer heeft echter steeds het recht beroep te doen op onderaannemers, derden, freelancers, enz. om de bestelling uit te voeren, inclusief modellen en stylisten, hetgeen de Klant aanvaardt.

9.4. De Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.5. Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Klant en zullen door de Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan de Opdrachtnemer is overgemaakt.

10. Annulering en verplaatsing

10.1. De Klant kan de opdracht kosteloos annuleren tot uiterlijk drie (3) maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10.2. Indien de Klant de opdracht annuleert minder dan drie (3) maanden, doch meer dan één (1) maand voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, zal het voorschot sowieso verschuldigd zijn, als gedeeltelijke compensatie voor een gemiste opdracht.

10.3. Indien de Klant de opdracht annuleert minder dan één (1) maand voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, zal het integraal bedrag verschuldigd zijn, als compensatie voor een gemiste opdracht.

10.4. Indien de Klant de datum van de opdracht verplaatst naar een andere datum, zal het bedrag van het voorschot verschuldigd zijn als compensatie, ongeacht of de Fotografe beschikbaar is op de nieuwe datum (in welk geval bovenop het voorschot het integraal bedrag verschuldigd zal zijn voor de nieuwe datum), dan wel niet beschikbaar is (in welk geval enkel het voorschot zal betaald moeten worden als compensatie), tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1. Elk gebruik van een door de Fotografe gemaakte foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

11.2. Bij inbreuk komt de Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Rechten van derden

12.1. De Klant die een door de Fotografe gemaakte foto openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Klant vrijwaart de Opdrachtnemer van alle aanspraken te dien zake.

13. Aansprakelijkheid

13.1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer.

14. Faillissement

14.1. Iedere partij heeft het recht afgesloten overeenkomsten onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement van de andere partij.

15. Varia

15.1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen ingeval van overmacht. Zo de Opdrachtnemer zich in een overmachtsituatie bevindt, zal hij dit onverwijld schriftelijk aan de Klant melden. Alle verbintenissen van de Opdrachtnemer zullen uitgesteld worden gedurende de overmachtsperiode, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant.

15.2. De aangestelden, werknemers en alle andere gemachtigden van de Klant worden geacht in zijn naam en voor zijn rekening te handelen.

15.3. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Rechts- en forumkeuze

16.1. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

16.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst.

bottom of page